Khorshid Daf Players Music Band Concert

Head of group: Nabil Yousof Sharidavi
Javid Ebrahimpour: Ney
Shahram Shahvelayati: Tar – Vocal
Mohsen Kayhannejad: Sorna
Isfahan – Khorshid Art Gallery Esfahan, Iran • 09.2015