کنسرت فولکلور کردی هیوای کرماشان – گروه دلشدگان

سرپرست گروه و نوازنده عود: ساسان یزدانی پور
تار: پوریا خاکپور / کمانچه: فرید برنجی/ سنتور: روزبه کاکی / دهل: بهنام سهرابی
تنبک: سامان امیری / خوانندگان: بهزاد بهمنی و هادی گراوندی
دف و مدیر اجرایی کنسرت: محمد رضا نامدارپور
اصفهان – هنرسرای خورشید – شهریور 1394