کنسرت گروه فریاد
خواننده: ناصر رمضانی
آهنگساز، سرپرست، نوازنده عود : رسول رمضانی
نوانده دف، دمام، کوزه: محمد رضا نامدارپور
نوازنده تنبک: مصطفی هاشمزاده
نوازنده سه تار: مهرداد وارسته
نوازنده: کمانچه: امین تربتی
دی ماه 1394