کنسرت موسیقی خانقاهی گروه دف نوازان هیوا 98

کنسرت موسیقی مقامی گروه دف نوازان هیوا
خواننده: رابر یوسفخانی
سرپرست گروه: محمد رضا نامدارپور
مدیر گروه: مارال پیراسته
دی ماه 1398 – اصفهان- هنرسرای خورشید