کنسرت موسیقی فولکلور کردی هاواری نیشتمان
خواننده: رابه ر یوسفخانی
نوازنده دف، کوزه و بندیر: محمد رضا نامدارپور
اردیبهشت 1393 – آذربایجان غربی-سالن سیمرغ بوکان