کنسرت ارکستر ملی اصفهان

رهبر ارکستر: مرتضی شفیعی
خوانندگان: پارسا حسندخت / اسماعیا الله دادیان
با حضور دف نوازان ارکستر ملی به سرپرستی: مهران روزعلیزاده
با حضور: محمد رضا نامدارپور و مارال پیراسته
تالار کوثر اصفهان – دی ماه 1397