کنسرت بختیاری گروه آرو

خوانندگان: البرز و کوروش اسدپور
نوازنده دف، دایره و دهل : محمد رضا نامدارپور
تالار شیخ بهایی – شاهین شهر- 1392