کنسرت همنشین- گروه پرنیا -سالن هنرستان هنرهای زیبا

مجید آتش طینت: کمانچه (سرپرست، آهنگساز) 
علیرضا عبدالهی:قیچک باس
شهاب روحانی: کمانچه
سیاوش عابدزاده: رباب
داوود شفیعی: نی
مهران شیران: سنتور
محسن یوسفی: عود
محسن جزی: تنبک
بهنام زمانیان: تار
محمدرضا نامدارپور: دف و سازهای کوبه ای
خواننده: رسا هارونی
 25 بهمن 1396 – سالن هنرستان هنرهای زیبا