کنسرت فولکلور کردی گروه هاواری نیشتمان

خواننده و سرپرست گروه: رابر یوسفخانی
 دف، دایره و دهل و مدیر اجرایی کنسرت: محمد رضا نامدارپور
تار و دیوان: زنده یاد رضا جهانی
تنبک: حسین یزدی / سنتور: محمد رضا کاکاوند
کمانچه: دانیال اژدری / عود: عرفان متکیایی
اصفهان – هنرسرای خورشید – شهریور 1392