کنسرت گروه سازهای کوبه ای مهربانگ

سرپرست گروه و نوازنده تنبک: پژمان شیرازی
نوازنده سازهای کوبه ای: محمد رضا نامدارپور
اصفهان-سالن هنرسرای خورشید – مرداد 1393