کنسرت موسیقی بختیاری گروه دف نوازان هیوا
و استاد کوروش اسدپور – زمستان 1396- شهرکرد