کنسرت گروه دف نوازان خورشید

سرپرست گروه: استاد نبیل یوسف شریداوی
جاوید ابراهیم پور: نی
شهرام شاهولایتی: تار- آواز
محسن کیهان نژاد: سرنا
اصفهان – هنرسرای خورشید – شهریور 1394 – 2015