آلبوم موسیقی تصویری “در امتداد اصوات”
کاری از گروه نوژان
سرپرست: بابک رجبی
با حضور محمد رضا نامدارپور بعنوان نوازنده سازهای کوبه ای