دومین جشنواره بین المللی
مولودی خوانی رضوی “هه تاو”
کردستان-سنندج -تابستان 1395

 جشنواره بین المللی
“دف نوای رحمت”
کردستان-سنندج-1397

  سومین جشنواره بین المللی
مولودی خوانی رضوی “هه تاو”
کردستان-سنندج -تابستان 1396

تقدیرنامه ها و جشنواره ها