سومین جشنواره موسیقی اصفهان- اردیبهشت 1394

کنسرت گروه سازهای کوبه ای مهربانگ
سرپرست گروه و نوازنده تنبک: پژمان شیرازی
نوازنده دف و سازهای کوبه ای: محمد رضا نامدارپور
اصفهان-سالن هنرسرای خورشید / اردیبهشت 1394