کنسرت گروه خورشید – کشور بوسنی و هرزگووین 2017
نوازندگان:
خواننده: مهرداد مرادمند
تار: سیاوش عابدزاده
کمانچه: سهند اقدامیان
دف: امیرمحمد نیکمنش
دف و تنبک: محمد رضا نامدارپور
سارایوو – زمستان 1395